⁠⁣پس از لیست کردن اعتراضات و اولویت‌بندی آنها حال باید آنها را دسته بندی کنید.اعتراضات معمولا در چند دسته قرار میگیرند:اعتراض به قیمت در این قسمت معمولا مشتری چانه زنی میکنداعتراض به کیفیت این که محصول شما آیا کیفیت مورد نظر را دارد؟اعتراض به مزیت شرکت‌های رقیب شما، قیمت و محصولشان …اعتراض به بی تجربگی […]

ادامه مطلب